Stockholm: Våld i äldres nära relationer - ett folkhälsoproblem som behöver uppmärksammas mer

Våld i nära relationer är vanligt förekommande i alla grupper i sam-hället men långt ifrån alla våldsutsatta söker hjälp. Våldet upphör heller inte vid 65. För att upptäcka våld är det viktigt att ha kunskap och veta hur man ska agera.

I det pågående jämställdhetsarbetet har frågan om våld i nära relat-ioner under senare tid uppmärksammats allt mer. Idag betecknas det som ett folkhälsoproblem. Våld mot äldre är dock fortfarande ett relativt outforskat område och forskning om våld i nära relationer utesluter ofta äldre personer.

Den här konferensen vill uppmärksamma och synliggöra frågan om våld mot äldre i nära relationer och inspirera deltagarna till att arbeta vidare med frågan i sina respektive verksamheter.

Innehåll:
• Vad är våld i nära relationer och hur kan man hjälpa en vålds-utsatt person?
• Aktuell forskning om våld i nära relationer med inriktning äldre.
• Att våga ställa frågor om erfarenheter av våld.
• Juridiska frågor som bland annat rör anmälningar om våld i nära relationer och sekretess i arbetet med våldsutsatta personer.
• Hur kan arbetet mot våld i nära relationer organiseras?

Arrangeras av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Publicerad 2018-01-26