FoU Välfärds remissvar på departementspromemorian "En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst"

FoU Välfärd är en intresseorganisation för kommunala och regionala FoU miljöer i Sverige och samlar idag drygt 30 medlemsorganisationer. FoU Välfärds styrelse har beslutat att lämna yttrande över departementspromemorian: En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst. FoU Välfärds styrelse kan inte svara för den variation av uppfattningar som finns bland föreningens medlemsorganisationer utan strävar efter en hållning som så långt som möjligt representerar de olika FoU-miljöerna på principiell nivå. 

FoU Välfärds remissvar tar främst upp frågor som belyser FoU miljöernas möjligheter att bidra till kunskapsutveckling inom välfärdsområdet oberoende av verksamhetsfält.  

Det måste också i detta sammanhang poängteras att föreningen FoU Välfärd vid sitt årsmöte 2013 antog ett ”positionspapper” som behandlar FoU miljöernas roll och möjligheter att bidra till utvecklingen av en evidensbaserad praktik. I positionspappret betonas fyra områden där FoU miljöerna är särskilt viktiga och givna aktörer;

-       samverkan mellan forskning och praktik,

-       stöd till praktiknära kunskapsbildning,

-       metodstöd för att ta tillvara brukarnas kunskaper och erfarenheter,

-       stödstruktur för kunskapsanvändning.

 

Sammanfattning av remissvaret

Behovet av tillgänglig kunskap för huvudmännen, personal och brukare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst är tydligt. Departementspromemorian behandlar hur detta kan tillgodoses av de berörda myndigheterna.  Ett centralt syfte med promemorian är att tydliggöra de statliga myndigheternas uppdrag när det gäller att stärka en samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Aspekter utifrån ett sådant perspektiv är också att belysa var myndigheternas ansvar tar slut i relation till andra aktörer, hur samspelet ska ske med andra aktörer eller hur den dialog som är en förutsättning för utveckling och användning av kunskap ska kunna utvecklas. FoU Välfärd anser att dessa nämnda aspekter är nödvändiga att fördjupa i ett nästa steg för att både stimulera och problematisera förutsättningarna för en mer samlad kunskapsstyrning och kunskapsutveckling.

I promemorian föreslås inrättande av ett Kunskapsstyrningsråd på GD-nivå för att säkerställa samverkan mellan myndigheterna, och en Huvudmannagrupp på politisk nivå för att hantera frågan om hur huvudmännens behov av kunskapsstöd ska synliggöras. Fördelen med förslaget är att frågorna kring kunskapsstöd skulle få en tyngd i organisationen, nackdelen skulle kunna vara att dessa båda grupper hamnar långt ifrån operativ nivå.

För att skapa balans mellan lokala, regionala och nationella perspektiv, förutsättningar och behov blir det i framtiden än mera centralt och betydelsefullt att involvera olika aktörer för att få en kommunikation kring insatser som rör kunskapsbehov, kunskapsutveckling, kunskapsstöd och kunskapsanvändning. Samtliga dessa termer och begrepp kan ses som aspekter av kunskapsstyrning men får också olika innebörd beroende på vilket och vems perspektiv som antas. Det skiljer sig i synen på vad som menas med kunskapsutveckling mellan en nationell myndighet och en enhet inom socialtjänsten i en kommun.  Likväl är båda lika viktiga för att åstadkomma en evidensbaserad praktik inom socialtjänst samt hälso– och sjukvård. Det finns många relevanta aktörer hos akademi, profession och brukare. Landets FoU-miljöer, liksom olika nationella kunskapscentra är viktiga kunskapsnoder som myndigheterna bör använda sig av. Detta kan behöva lyftas in i myndigheternas uppdrag.

I promemorian föreslås också en tydligare rollfördelning mellan myndigheterna, vilket är rimligt men också väcker en del frågor. Socialstyrelsen behöver, för att uppfylla sin roll som central aktör för det statliga kunskapsstödet, personal med sakkunskap. Det är en förutsättning också för att kunna ta rollen att sammanställa kunskap om det som bedöms vara ”beprövad erfarenhet”. Det är viktigt att SBU tar del av den erfarenhet och kunskap som finns inom Socialstyrelsen vad gäller socialtjänstområdet om de ska överta ansvaret att svara för kunskapsöversikter inom detta område.

För att uppnå det mål som anges i promemorian – att den enskilde får vård och insatser som vilar på bästa tillgängliga kunskap – krävs betydande satsningar som berör alla delar i processen att utveckla och att använda kunskap. Förenklat kan den processen beskrivas i följande delar, kunskapsutveckling – kunskapsstyrning – kunskapsstöd – kunskapsförmedling – kunskapsanvändning (processen är långt ifrån så linjär i praktiken). FoU Välfärd vill betona att aktörer på lokal, regional och nationell nivå har ett ansvar för samtliga dessa delar men utifrån olika perspektiv, uppdrag och förutsättningar.

Förstärkt samordning på, och stöd från, statlig och nationell nivå för en kunskaps – och evidensbaserad praktik är i princip positivt och nödvändigt.

 För att underlätta en sådan process bör följande beaktas;

  • Centrala begrepp såsom kunskapsstyrning, kunskapsutveckling, kunskapsstöd och kunskapsanvändning behöver diskuteras och problematiseras kontinuerligt i relation mellan aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Begreppens innebörd varierar beroende på kontext, position och förutsättningar men varje aktör har ansvar att bidra till en praktik baserad på kunskap och evidens.
  • Ovanstående punkt får till följd att dialogen och kommunikationen mellan nivåer och aktörer måste ges ett stort utrymme. Detta bör därför övervägas noga i sammansättningen av en relevant representation i föreslagna råd och forum.  

FoU miljöernas roll och betydelse

FoU Välfärds målsättning som intresseorganisation är att bidra till utvecklingen av en evidens – och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det sker på olika sätt vilket också beskrivs i tidigare nämnda positionspapper. Vi vill dock särskilt lyfta fram några strategiska förslag/idéer/områden där FoU miljöerna kan spela en viktig roll;

  • Som länkorganisationer mellan      den nationella nivån och lokala verksamhetsnivån i likhet med den roll FoU      miljöerna har när det gäller utvecklingen av regionala stödstrukturer.
  • Tematiska projekt/satsningar      där flera FoU miljöer samverkar med kommuner och regioner och nationella      myndigheter.
  • FoU Välfärd som en proaktiv      samarbetspartner i de råd och konstellationer som skapas på nationell nivå      för främja en evidens – och kunskapsbaserad praktik. 

Läs hela remissvaret här

 

Publicerad 2014-07-28

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord