Borås: Barn som anhöriga - inspiration för ett bättre stöd till unga omsorgsgivare

Forskning visar att unga omsorgsgivare löper ökad risk för sämre skolprestationer och att utveckla psykisk ohälsa, missbruk eller suicid senare i livet. Till stöd för barns rättigheter blir FNs barnkonvention lag i Sverige den 1 januari 2020.

För att uppmärksamma detta inbjuder FoU Sjuhärad Välfärd i samarbete med Boråsregionens nätverk för anhörigstöd, BorNA, till en eftermiddag på temat barn som anhöriga med inspiration kring hur man i olika verksamheter kan arbeta framåt.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, har ett regeringsuppdrag att sprida kunskap om anhörigas situation och möjligheter. Nka kommer att utifrån forskning belysa unga omsorgsgivares situation.

FoU Sörmland har i samarbete med kommunerna i Sörmland utarbetat en strategi för att uppmärksamma anhörigas situation. FoU-verksamheten kommer att delge sina erfarenheter av arbetet med barns rätt som anhöriga.

Arrangeras av FoU Sjuhärad Välfärd

Mer information

Publicerad 2019-12-04