Kallelse till Föreningen FoU Välfärds årsmöte 2015

Mötesdag: Torsdagen den 3 september, 2015, kl. 16.30‐17.30

Mötesplats: Best Western hotell Gustav Fröding, Karlstad

Dagordning (dagordningen som PDF)

§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Val av mötesordförande.
§ 3 Val av mötessekreterare.
§ 4 Val av justerare och tillika rösträknare.
§ 5 Mötets behöriga utlysande.
§ 6 Godkännande av dagordning.
§ 7 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014/2015. (se bilaga)
§ 8 Årsredovisning av föreningens webbplats. (se bilaga)
§ 9. Förslag till stadgeförändring avseende resekostnader för styrelseledamöter samt styrelsens
beslutsmässighet. (se bilaga)
§ 10 Diskussion om FoU Välfärds framtida strategiarbete.
§ 11 Motioner.
§ 12 Nya medlemmar till föreningen.
§ 13 Val av ledamöter till styrelsen.
§ 14 Val av valberedning.
§ 15 Val av arrangör för FoU Välfärds konferens 2016.
§ 16 Övriga frågor.
§ 17 Mötets avslutande.


Välkomna
Styrelsen, FoU Välfärd

 

 

 

Publicerad 2015-06-30

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord