Barn i fattiga familjer - risk och sårbarhetsfaktorer samt skyddande faktorer. Ny rapport från FoU-Nordväst.

Barn räknas idag som enskilda individer samtidig som de är beroende av familj och vuxenvärlden för sitt uppehälle och sin utveckling. Försörjningsstödet är riktat och anpassat till den vuxnes situation men hur är det för barn att växa upp i en fattig familj?

Utifrån ett barnperspektiv undersöker studien situationen för barn i Sollentuna kommun vars föräldrar under en lång tid varit beroende av försörjningsstöd.

Studien visar att föräldrarnas bristande ekonomi oftast bara är en av flera riskfaktorer som barnen lever med. Genom intervjuer med barn och föräldrar synliggörs familjesituationer där barn upplevt våld inom familjen, psykisk problematik, trångboddhet, bristande sociala nätverk och migration.

Samtidig har flera skyddande faktorer identifierats som handlar om föräldrars kamp för sina barn, skapandet av nya vänskapsrelationer och starka familjeband. Förskola och skola var i många familjer en skyddande faktor och ett stöd för barn och ungdomar.

Av Siv-Britt Björktomta och Lisbeth Eriksson

FoU-Nordväst, 2016

Ladda ner

Publicerad 2016-09-05

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord