Barns och ungas våld i familjen - rapport från en forskningscirkel

I en ny rapport presenteras resultat av en forskningscirkel med fokus på barns och ungas våld i familjen som bedrivits under hösten/vintern 2017/18. Cirkeln har letts av Maria Klamas, vetenskaplig ledare, socialtjänsten vid Fyrbodals kommunalförbund och Annika Theodorsson, lektor och forskare vid Högskolan Väst.

Initiativ till forskningscirkeln togs i samband med ett forskningsseminarium i Åmål då socialarbetare beskrev hur de via ett internationellt forskningsprojekt utvecklat och prövat modellen ”Break4Change”. Efter presentationen diskuterade deltagarna problemområdet ”föräldrar som utsätts för våld och kränkningar av sina barn/tonåringar”. De som deltog vid seminariet var ense om att det var ett viktigt problemområde att arbeta vidare med. Då det inte finns någon svensk metod/modell utformad vad gäller föräldrastöd relaterat till detta problemområde och då det finns en uppenbar kunskapslucka, såväl vetenskapligt som praktiskt, är det angeläget att arbeta kunskapande kring problemet. Utifrån denna diskussion tillsattes en arbetsgrupp1 för att skissa på ett förslag till en forskningscirkel för att kunna fördjupa
kunskapen om detta fenomen. 

Syftet med forskningscirkeln har varit att tillsammans skaffa oss teoretiska och praktiska kunskaper kring barns och ungas våld i familjen, så att vi kan bidra till kunskapsutveckling inom området barns och ungas våld i familjen. Ett delsyfte är att utveckla sätt att arbeta förebyggande och stödjande gentemot familjer där barn brukar våld.

Inom ramen för forskarcirkeln har vi sökt svar på följande frågeställningar:
1. Hur definierar och ringar vi in barns och ungas våld i familjen?
2. Med utgångspunkt i problemet, hur ser kunskapsbehovet ut bland professionen?
3. Vilka befintliga föräldrastödsmetoder används och i vilka delar fungerar de respektive behövs komplement? (handlar bl a om vilka värdegrunder de bygger på)
4. Hur kan ett adekvat stöd till föräldrar till barn och unga som utövar våld i familjen se ut?

Rapporten är skriven av Annika Theodorsson oc Maria Klamas, FoU-Socialtjänst Fyrbodals kommunalförbund, 2018

Ladda ner

Publicerad 2018-05-30

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord