Digitalisering av kommunal socialtjänst - ny rapport från FoU Helsingborg

Detta forskningsprojekt har genomförts i samarbete mellan Lunds universitet och Helsingborgs stad, genom stadens FoU-enhet och socialförvaltning. Projektet ska ses i ljuset av den vision som SKL och Regeringen enats om, som syftar till att bättre nyttja digitaliseringens möjligheter i såväl hälso- och sjukvården som socialtjänstens olika delar. I forskningsprojektet har forskarna Lupita Svensson, fil.dr. i socialt arbete, och Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring, tillsammans med FoU Helsingborg och socialförvaltningen under 2017 genomfört empiriska studier.

Med stöd i projektets resultat har forskarna tagit fram förslag på hur det sociala arbetet kan utvecklas genom digitala verktyg och processer.

Syftet med projektet har varit att bidra till stadens arbete med att effektivisera och utveckla digitala tekniker och tjänster inom socialtjänstens verksamhetsområde, samt att ta fram mer kunskap på området för digitalisering av socialt arbete. Den övergripande frågeställningen rör vilken kunskap om digitalisering av socialt arbete som redan finns, och vilken ny kunskap som krävs, för att bidra till stadens arbete med att effektivisera och utveckla det sociala arbetet inom socialtjänstens verksamhetsområde.

Projektets två empiriska studier har utvecklats i samverkan mellan socialtjänstens verksamheter och forskarna, bland annat i form av följeforskning. Vid Individ- och Familjeomsorgen, enheten Barn, unga och familj har en kartläggning av den digitala arbetsprocessen genomförts. För att undersöka om tillgängligheten skulle kunna ökas genom digitalisering och ny teknik utformades ett annat projekt vid Individ- och familjeomsorgen, enheten Mottagningen. Både deltagande observationer och intervjuer har genomförts.

Mot bakgrund av resultatet från de två delstudierna, är studiens viktigaste bidrag till området digitalisering av socialtjänsten, begreppsparen ”Teknik/Metod” och ”Tillgänglighet/Kompetens”. Med hjälp av dem kan vi lättare inventera, analysera och utveckla det sociala arbetets digitalisering inom socialtjänsten. Genom de två delstudierna
framträder en bild av en socialtjänst och ett socialt arbete som, när det gäller digitalisering, har hamnat på efterkälken, men som har en stor utvecklingspotential.

Rapporten avslutas med ett efterord, av Annika Nilsson, projektledare på FoU Helsingborg, om lärdomar från att driva forsknings- och utvecklingsprojekt i en kommunal socialtjänst.

Rapporten är skriven av Lupita Svensson och Stefan Larsson

Ladda ner

Publicerad 2018-08-24

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord