FoU Jämt söker två forskningsledare

Forsknings- och utvecklingsenheten för socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård (FoU-Jämt) är ett regionalt kunskapscentrum som genom forskar- och praktiknära stöd bidrar till en långsiktig evidensbaserad kunskapsuppbyggnad inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Verksamheten finansieras av länets åtta kommuner och tillhör organisatoriskt området Välfärd, klimat och kompetens inom Regional utveckling, Region Jämtland Härjedalen.

Verksamhetens mål är att bidra till utveckling av kommunernas socialpolitiska insatser genom praktiknära forsknings- och utvecklingsinsatser, att arbeta med kompetenshöjning för personal inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård samt att bidra till att etablerade verksamheter kritiskt granskas ur ett brukarperspektiv.

Tjänstebeskrivning
På FoU Jämt finns två forskningsledare och en forskningsassistent. Som forskningsledare ansvarar du för stöd i lokal verksamhetsutveckling, uppföljningar/utvärderingar och omvärldsbevakning inom forskning och utveckling. Du ska bistå personal och beslutsfattare med teoretisk och metodologisk kunskapsutveckling, stödja implementering av evidensbaserade metoder och bidra med att identifiera angelägna utvecklingsområden.
I arbetet ingår också projekthandledning, fortlöpande kontakter med yrkesverksamma inom socialtjänsten, planering och ledning av lärandecirklar på temat evidensbaserad praktik samt andra utvecklings- och arbetsformer.

En av tjänsterna innefattar samordningsansvar för verksamheten, med budgetuppföljning och ansvar för att den verksamhetsplan som beslutas av FoU-rådet verkställs.

Läs mer

Publicerad 2017-11-27

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord