Kallelse till Föreningen FoU Välfärds årsmöte den 21 september 2017

Kallelse till Föreningen FoU Välfärds årsmöte 2017

TID:  Torsdagen den 21 september kl. 16.00-17.00.

PLATS: Radisson Blu Metropol Hotell i Helsingborg. Lokal: Metropol

Förslag till dagordning

§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Val av mötesordförande
§ 3. Val av mötessekreterare
§ 4. Val av justerare, tillika rösträknare
§ 5. Mötets behöriga utlysande
§ 6. Godkännande av dagordning
§ 7. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016-2017 (bilaga)
§ 8. Årsredovisning av föreningens verksamhet (ekonomi) (bilaga)
§ 9. Information om revidering av FoU Välfärds dokument ”FoU-miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst”
§ 10. Definition av FoU Välfärds konferens och FoU Välfärds Dialogmöte
§ 11. Motioner
§ 12. Val av ledamöter till styrelsen
§ 13. Val av valberedning
§ 14. Val av arrangör för FoU Välfärds konferens 2018
§ 15. Övriga frågor
§ 16. Mötets avslutande


Välkomna,
Styrelsen för FoU Välfärd

Ladda ner samtliga dokument (3 st) som PDF:

Kallelse (dagordning)

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk rapport 

Publicerad 2017-08-18

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord