Kallelse till Föreningen FoU Välfärds årsmöte den 8 september 2016

TID: Torsdagen den 8 september 2016, kl. 16.00

PLATS: Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping. Lokal: Vingen

Förslag till dagordning

§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Val av mötesordförande
§ 3. Val av mötessekreterare
§ 4. Val av justerare, tillika rösträknare
§ 5. Mötets behöriga utlysande
§ 6. Godkännande av dagordning
§ 7. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015-2016
§ 8. Årsredovisning av föreningens verksamhet (ekonomi)
§ 9. Information om tillsättande av arbetsgrupp för att se över hemsidan
§ 10. Digital mötesplats. Förslag om att använda Facebook som komplement till hemsidan
§ 11. Förslag om att ge styrelsen i uppdrag att utse två personer som deltar kontinuerligt i mötena för NSK-S
§ 12. Motioner
§ 13. Val av ledamöter till styrelsen
§ 14. Val av valberedning
§ 15. Val av arrangör för FoU Välfärds konferens 2017
§ 16. Övriga frågor
§ 17. Mötets avslutande


Välkomna!
Styrelsen för FoU Välfärd

Publicerad 2016-07-08

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord