Kallelse till Intresseföreningen för FoU-frågor inom välfärdsområdets årsmöte 2018

TID:  Onsdagen den 19 september kl. 16.00-17.00

PLATS: Elite hotell, Eskilstuna

Förslag till dagordning

§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Val av mötesordförande
§ 3. Val av mötessekreterare
§ 4. Val av justerare, tillika rösträknare
§ 5. Mötets behöriga utlysande
§ 6. Godkännande av dagordning
§ 7. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017-2018 (se bilaga)
§ 8. Årsredovisning av föreningens ekonomi (se bilaga)
§ 9. Förslag Nya stadgar för föreningen (se bilaga)
§ 10. Förslag medlemsavgift 2019 (se bilaga)
§ 11. Förslag Arvodering styrelseuppdrag (se bilaga)
§ 12. Förslag Ansöka om medlemskap i European Social Network (se bilaga)
§ 13. Motioner
§ 14. Val av ledamöter till styrelsen
§ 15. Val av valberedning
§ 16. Val av arrangör för FoU Välfärds konferens 2019
§ 17. Övriga frågor
§ 18. Mötets avslutande

 

Välkomna,

Styrelsen

Publicerad 2018-08-17

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord