Nyheter från Föreningen FoU Välfärds styrelse: remissvar, enkät, kick off-seminarium & HSS 2015

Hej FoU Välfärd!

Vi i styrelsen vill börja med att tacka FoU Fyrbodal och alla er andra som bidrog till att göra konferensen i Vänersborg till en mycket intressant och trevlig mötesplats. Det är tydligt hur konferensen är ett nödvändigt sammanhållande nav och identitetsskapande aktivitet för föreningen. I takt med att FoU kartan vidgas både i storlek och innehåll så torde det bli allt viktigare att värna om och odla det som är gemensamma kärnan för FoU miljöerna, nämligen att främja och utveckla samspelet mellan forskning och praktik. Inte som ett självändamål utan för att vi vet att det är en (självklart inte den enda) nödvändig komponent för utveckla kunskapsbaserade och kritiskt granskande verksamheter som gynnar brukare, klienter och medborgare. Att värna den kärnan är FoU Välfärds främsta uppgift och det gör vi genom den årliga konferensen och andra aktiviteter men framförallt är det i det praktiska FoU arbetet runt om i Sverige som det sker.

 

Nytt från styrelsen 

 

Remissvar

FoU välfärd har möjlighet att vara remissinstans för Slutbetänkandet Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23). På styrelsemöte 29 september beslutades att pröva möjligheten att lämna ett remissvar till sista datum den 7 november. De snäva tidsmarginalerna, slutbetänkandets omfattning och komplexitet samt att ingen medlem i styrelsen hade möjlighet att ta ett helhetsansvar för remissvaret innebär att vi denna gång avstår från att lämna remissvar.

 

Enkät till FoU–miljöerna

På FoU Välfärds årsmöte återrapporterade styrelsen, genom Victoria Skoog, resultatet från den enkät styrelsen skickade ut under våren 2014. Svarsfrekvensen var låg och diskussionen på årsmötet gav oss anledning att skicka ut enkäten igen under hösten 2014. Så håll ögonen öppna och ta er lite tid att svara!

 

Kick off-seminarium 16 februari 2015

Styrelsen planerar att bjuda in FoU – miljöerna till ett Kick Off seminarium den 16 februari, kl. 12.00 – 16.00, i Stockholm. Syftet är ge oss själva chansen att gemensamt konkretisera den påbörjade dialogen om FoU Välfärds framtid. I den dialog som hittills varit har det framkommit flera intressanta utvecklingstankar som vi tillsammans behöver arbeta vidare med. Det handlar exempelvis om gemensamma projektteman, gemensamma EU ansökningar och kriterier för FoU rapporter för att nämna några. Så reservera den 16 februari för FoU Välfärds seminarium, styrelsen återkommer med mer info.

 

FoU Välfärd till HSS 2015

FoU Välfärd har via SKL, Eva-Marie Rigné, fått förfrågan om att vid ett seminarium på HSS (Högskola och Samhälle i Samverkan) konferensen i juni 2015 presentera FoU Välfärd. Styrelsen har tackat ja till inbjudan och ser det som bra tillfälle att sprida kunskap om FoU miljöernas arbete.

 

Nästa styrelsemöte måndagen den 24 november

Har ni frågor, idéer och synpunkter till styrelsen – mejla någon i styrelsen inför nästa möte som vi har den 24 november!

 

På återhörande 

Styrelsen i FoU Välfärd  

 

 

Publicerad 2014-11-04

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord