Uppskattat med dialogkonferens

Den 15 februari samlades ca 50 deltagare, från 23 av landets FoU-miljöer, till en dialogkonferens. Det var andra gången Föreningen FoU Välfärd anordnade en dialogkonferens och antalet deltagare hade vuxit till det dubbla.

Inledningsvis hälsade Susanne Holmsten alla välkomna och talade om FoU-miljöernas betydelse.  Marie Ernestad gav en bild av hur ”omvärlden” påverkat FoU-miljöerna de senaste åren, genom statliga utredningar och projektmedel. Sedan var det dags för dagens fyra teman:

  1. I de nationella överenskommelsernas spår: Hur gör vi uppföljningar? Hur ”tar vi hand om” all data? Hur gör vi regionala och lokala anpassningar?
     
  2.  FoU och kommunikation. Hur syns FoU internt och externt? Hur sprider FoU-miljöer resultat och kunskap? Deltar FoU-miljöer i samhällsdebatten?
     
  3. Delaktighet och brukarmedverkan.
     
  4. Samarbete mellan FoU-miljöer. Former och teman?

De olika temana diskuterades i grupper. Inledande presentationer hölls av representanter för FoU Välfärd Västerbotten, FoU Nordost (Stockholms län), FoU stöd i Uppsala län, FoU i Väst/GR, och FoU Sjuhärad Välfärd.

Elisabeth Beijer (FoU i Väst/GR) berättade om NSK-S uppdrag och arbete.

FoU Välfärds styrelse var ansvarig för dagen. Styrelsemedlemmarna Mats Wennstig och Karin Tillberg-Mattson skrev minnesanteckningar. Grupperna bidrog med minnesanteckningar från gruppdiskussionerna.

Många uttryckte sin uppskattning över konferensen redan under konferensdagen. Tio av fyrtiofem tillfrågade svarade sedan på styrelsens tre uppföljningsfrågor. De som svarade uppskattade dagen. Särskilt uppskattades att få möta FoU-kollegor. Att få ”höra hur andra arbetar”, att få tillfälle att ”gemensamt diskutera FoU-frågor”, att ”få höra hur andra tar sig an de utmaningar som finns”, att ”få dela tankar och ta del av andras erfarenheter”, är exempel på svar på frågan som löd Vad tycker du var det mest värdefulla med dialogkonferensen? En person svarar ”att få känna sig hemma”.

En person framhåller Elisabeth Beijers presentation av NSK-S som särskilt bra.

Annat som nämns som positivt är att ”få veta vad som är på gång” att få nya idéer eller perspektiv och att få tillfälle att förstå hur olika FoU-miljöerna är.

Bra upplägg, framhålls av några.

Föreslagna förbättringar är att mer tid avsätts för gruppdiskussioner och att tillfälle ges att påverka vad som ska tas upp.

Att en mer omfattande presentationsrunda behövs, särskilt för den som är ny, påpekas av en deltagare.

De flesta tackade för en givande eller trevlig dag i samband med att de lämnade synpunkter. En deltagare bad om att få Susannes inledning.


Stort tack!

Stort tack! för ert engagemang under dagen och för de synpunkter som skickats in. Synpunkterna kommer till nytta vid planeringen av konferensen 2017. De förslag till form och innehåll som lämnades för nästa års dialogkonferensen kommer också till nytta i planeringen.


Ladda ner

Minnesanteckningar från dagen

Susanne Holmstens inledning

Daniel Örnberg: Hur gör vi uppföljningar?

Åsa Bygdeson: Kvalitetsråd/boenderåd inom äldreomsorgen - varför?

Tomas Bons & Marianne Paunia: Brukarinflytande på verksamhetsnivå

Marie Ernestads presentation baserade sig på en presentation gjord av SKL, den hittar du här.

 

FoU Välfärds styrelse den 14 mars 2016

Susanne Holmsten, Marie Ernestad, Karin Tillberg-Mattsson, Åsa Hedberg-Rundgren, Mats Wennstig och Mats Eriksson (deltog i planeringen)


 

Publicerad 2016-03-18

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord