F, o eller U?

Vi bedriver inte grundforskning – men kan initiera och informera om sådan … Vi driver inte heller utvecklingsprojekt – men kan medverka i form av utvärdering eller kompetensutvecklingsinsatser …” skriver en FoU-enhet. Det är att balansera på ”o-et” har en FoU-chef beskrivit sin roll. Inte F som i forskning – forskningen har sina arenor, och kräver en kritisk massa som få FoU-enheter i landet kan erbjuda. Inte U som i utveckling – utvecklingen sker i den lokala verksamheten. Utan just o som i ”och”.
 
Ord som möter en i beskrivningarna är till exempel länk, öppen mötesplats, praktikrelaterad, mäklarroll, möjliggörare. Tonvikten är på den lokala verksamhetsutvecklingen och att stärka sambanden mellan utbildning, forskningsverksamhet och verksamhetsnära utvecklingsarbete.

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord